Carla de Groot

Als Test Engineer houd ik de kwaliteit in de gaten waar we verantwoordelijk voor zijn als team

– English version below –

Wanneer ben je begonnen bij bol.com?

Ik ben in oktober 2014 begonnen met werken bij bol.com.

Hoe ben je bij bol.com terecht gekomen?

Eigenlijk via een oud-collega waar ik bij een ander bedrijf mee heb gewerkt. Ik was aan het rondkijken en toen ben ik via hem voor een oriënterend gesprek langs geweest.

Hoe ziet jouw functie er bij bol.com (ongeveer) uit, wat zijn je verantwoordelijkheden?

Ik ben Test Engineer en Scrum Master in één van de scrumteams binnen bol.com. Verder ben ik één van de BHV-ers. Als Test Engineer houd ik de kwaliteit in de gaten waar we verantwoordelijk voor zijn als team. Dit doe ik door middel van het uitvoeren van manuele testen, de ontwikkeling van automatische testen (in het daarvoor best geschikte framework), het monitoren van testresultaten, het bedenken van test scenario’s met de Informatie Analist aan de hand van de acceptatie criteria, zorgen voor test coverage (in overleg met de ontwikkelaars), test autonomie, enz. Als Scrum Master houd ik het scrum proces in de gaten en help ik het team in het wegnemen van belemmeringen, zodat iedereen zo goed mogelijk zijn of haar werk kan doen. Ik werk nauw samen met de product owner om te zorgen dat we werken aan de juiste stories met de hoogste prioriteit. Vaak ben je als Scrum Master ook het aanspreekpunt (gatekeeper) van het team. Je beschermt het team en probeert het team altijd naar een hoger plan te krijgen.

Wat is je grootste uitdaging binnen de functie?

Binnen bol.com wordt er veel gedaan aan kennisdeling. Je kunt jezelf op elk gebied ontwikkelen. Voor mij is de grootste uitdaging daarin, als zijnde valkuil, dat ik niet te veel tegelijk ga doen en me voor te veel nevenactiviteiten op testgebied aanmeld.

Wat zijn belangrijkste eigenschappen waar je over moet beschikken in jouw functie?

Voor een Test Engineer is het hebben van een kritische blik goed en niet zomaar alles aannemen van anderen. Zelf blijven nadenken, en dan is het daarbij handig als je dit met een brede blik buiten de kaders kan doen. Aan de andere kant moet je als test engineer ook oog hebben voor details. Omdat we in een DevOps omgeving zitten waarin automatische testen belangrijk zijn, is een technische achtergrond een pré. Als Scrum Master is het van belang dat je overzicht kan houden, structuur kan aanbrengen, het team kunt beschermen en coachen.

Wat voor ontwikkelingen zie je in binnen jouw vakgebied en hoe worden deze toegepast bij bol.com?

Je ziet een sterke verschuiving naar automatisch testen binnen het test vakgebied. En laat ik dat nu net heel leuk vinden. Met mijn technische achtergrond vind ik het leuk om automatische checks te ontwikkelen in het daarbij best passende framework. Bij bol.com lopen we over het algemeen voorop met dingen en dat is ook hierbij het geval. We zijn dus al best ver met testautomatisering. Maar het kan natuurlijk altijd beter.

Wat betekent ‘Je kan het met bol.com’ voor jou?

Binnen bol.com krijg je veel vrijheid in de invulling van je functie, welke technieken je gebruikt en welke kant je op wilt gaan in je carrière. Ik ben niet alleen onderdeel van een scrumteam maar zit ook in diverse groepjes voor bijvoorbeeld het onderzoeken van nieuwe frameworks die ingezet kunnen worden voor het maken van technische testen of een inventarisatie van skills die testers nodig hebben of willen verbeteren. Verder organiseren we ook voor externen interessante kennisdelingssessies via ons Techlab en Meetups.


When did you start working at bol.com?
I started working at bol.com in October 2014.

How did you ended up at bol.com?
Actually I got in contact with a former colleague of mine. I was looking for a new job and quickly was invited for an informal talk.

What does your job look like at bol.com, what are your responsibilities?
I am a Test Engineer and Scrum Master in one of the scrum teams within bol.com. Furthermore, I am one of the Emergency Response Officers. As a Test Engineer, I monitor the quality we are responsible for as a team. I do this by conducting manual testing, developing automated checks (in the best fit framework), monitoring test results, designing test scenarios with the Information Analyst based on acceptance criteria, ensuring Test coverage (in consultation with developers), test autonomy, etc. As a Scrum Master, I keep an eye on the scrum process and I help the team remove obstacles, so that everyone is as good as possible or can do his/ her work. I work closely with the product owner to ensure that we work on the right stories with the highest priority. Often, as a Scrum Master, you are also the point of contact (gatekeeper) of the team. You protect the team and always try to get the team to a higher level.

What is your biggest challenge within your role?
Within bol.com we do a lot of knowledge sharing. You can evolve in any area you wish. For me, the biggest challenge (pitfall) is to get involved in too many secondary activities in the test area.

What are the most important skills you need in your job?
For a Test Engineer, having a critical eye is important and not just taking everything for granted. Keep thinking for yourself, with a broad view and try to think out of the box. On the other hand, as a test engineer, you must also have an eye for detail. Because we are in a DevOps environment where automatic testing is important, a technical background is a prerequisite. As a Scrum Master, it is important that you can oversee things, you can structure and you protect the team.

What developments do you see in your field and how are they applied to bol.com?
You see a strong shift to automated testing within the test field. And that’s just what I like. With my technical background, I like to develop automatic checks in the appropriate framework. At bol.com we generally lead the way and this is also the case with this. So we already came a long way with test automation. But of course we can always improve.

What does ‘You can do it with bol.com’ means to you?
Within bol.com you get a lot of freedom in doing your job, what techniques you’d like to use and what career path you wish to take. I’m not only part of a scrum team but also in various subgroups, i.e. researching new frameworks that can be used to develop automated checks or identifying skills that testers need or want to improve. We also organize external knowledge sharing sessions through our Techlab and Meetups.