Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Bol.com b.v., gevestigd aan de Papendorpseweg 100, 3528 BJ te Utrecht, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die bol.com verzamelt en verwerkt in het kader van sollicitaties bij bol.com en het instellen van een jobalert via de website banen.bol.com.

Voor welk doel en op welke rechtsgrondslag verwerkt bol.com jouw gegevens?

Wanneer je solliciteert op een vacature bij bol.com zal bol.com de door jou verstrekte gegevens met jouw toestemming verzamelen en verwerken voor het in behandeling nemen van jouw sollicitatie, waaronder het beoordelen van jouw sollicitatie in relatie tot de functie.

In het geval dat bol.com jou een baan aanbiedt, worden jouw gegevens ook gebruikt om het aanbod voor te bereiden. In het geval van acceptatie van het aanbod zullen jouw gegevens worden gebruikt om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

Wanneer je op de website banen.bol.com een jobalert instelt zal bol.com jouw gegevens enkel verwerken voor het instellen van jouw jobalert.

Bol.com maakt tijdens de sollicitatieprocedure geen gebruik van zogenaamde ‘geautomatiseerde besluitvorming’ (beslissingen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking). Ook verwerkt bol.com de gegevens niet buiten de Europese Unie.

Welke (categorieën van) gegevens verwerkt bol.com voor dit doel?

Bol.com verzamelt en verwerkt de gegevens die jij invult als je solliciteert via banen.bol.com. Bol.com verzamelt en verwerkt ook gegevens die jij in het kader van de sollicitatie verstrekt door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail met medewerkers van bol.com.

Voor de behandeling van jouw sollicitatie verzamelt en verwerkt bol.com de volgende gegevens: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, informatie uit jouw cv, jouw foto (indien je die meestuurt)  je motivatie, of je al dan niet over een arbeids- en/of verblijfsvergunning beschikt (indien van toepassing), eventuele andere persoonlijke gegevens die jij bol.com verstrekt in het kader van jouw sollicitatie (waaronder de resultaten van een online assessment), en tot slot alle andere gegevens die volgens de wet verwerkt moeten worden.

Voor het instellen van een jobalert verwerkt bol.com de volgende gegevens: e-mailadres, de gekozen frequentie om de jobalert te ontvangen, de expertise waarin je geïnteresseerd bent, het aantal jaren werkervaring en jouw opleidingsniveau.

Bol.com verzamelt en verwerkt geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens over sollicitanten (zoals gegevens over gezondheid, over ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging etc.) behalve als je hier uitdrukkelijk de toestemming voor heeft gegeven.

Wie hebben er toegang tot jouw gegevens?

Enkel een aantal medewerkers van de HR-afdeling van bol.com en jouw mogelijke nieuwe leidinggevende en gesprekspartners tijdens de interviews zullen toegang krijgen tot jouw gegevens. Zij krijgen alleen toegang tot jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen.

Wanneer bol.com gebruikt maakt van een selectiebureau of een andere derde, bijvoorbeeld een CV-screening of assessment bureau, dan zal je hiervan altijd eerst van tevoren van op de hoogte worden gesteld.

De gegevens die jij hebt verstrekt in het kader van jouw jobalert zullen alleen door het redactie-team worden behandeld dat verbonden is aan de banensite van bol.com.

Hoe lang bewaart bol.com jouw gegevens?

De door jou aan bol.com verstrekte persoonsgegevens worden door bol.com bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je ons toestemming geeft om jouw gegevens langer te bewaren, dan worden de gegevens 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd.

Wanneer jij je aanmeldt voor de jobalert worden je gegevens (e-mailadres en voorkeuren) bewaard tot het moment jij je zelf afmeldt.

Op het moment je in dienst komt bij bol.com worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier en worden jouw gegevens verwerkt conform het bol.com privacybeleid voor bol.com-collega’s.

Op welke rechten kan jij je beroepen in verband met de verwerking van jouw gegevens?

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming heb je het recht om:

–  Inzage, rectificatie of wissen van jouw persoonsgegevens;

–  Beperking van de verwerking van jouw gegevens;

–  Intrekken van jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens;

– De persoonsgegevens die je aan bol.com hebt verstrekt te ontvangen om deze aan een andere verantwoordelijke door te geven (‘recht op dataportabiliteit’);

– Een klacht in te dienen bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming door te e-mailen naar dpo@aholddelhaize.com. Ook mag je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je van mening bent dat bol.com niet in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld.

Vragen en verzoeken

Voor vragen over het privacybeleid voor sollicitanten of over de manier waarop bol.com met de persoonsgegevens omgaat die jij ons verstrekt in het kader van jouw sollicitatie kun je contact opnemen met HR via recruitment@bol.com. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op de website banen.bol.com. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.